Översikt över Kronobergsläns Funktionsrätts- och Patientföreningar som samarbetar med I&KC!

Afasi's logga

Afasiföreningen i Kronobergslän

Vänd på kortet

Mer info om oss

Afasiförbundet och Talknuten sprider kunskap om afasi och språkstörning/DLD. Vi arbetar för våra medlemmars rättigheter och skapar aktiviteter och möten som får människor att växa.
Till Hemsida

Astma- och Allergidistrikt Syd

Vänd på kortet

Mer info om oss

Vi vill bygga ett distrikt som är attraktivt för våra medlemmar och som samtidigt ger dem ett bättre liv i vardagen genom en kvalitetssäkrad och jämlik vård samt en ökad förståelse från omgivningen!
Till Hemsida

Attention Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Till Hemsida

Autism Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Autism Kronoberg är en ideell förening. Vi sprider kunskap om autism, påverkar lokala beslutsfattare och skapar mötesplatser i närhet av dig som medlem.
Till Hemsida

Blodsjukas förening i Södra sjukvårdsregionen

Vänd på kortet

Mer info om oss

Välkommen till "Södra"! Blodsjukas förening i Södra sjukvårdsregionen är en del av Blocancerförbundet och vi har en bred verksamhet till gagn för blodsjuka inom vår region
Till Hemsida

Bröstcancerföreningen Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Vi finns för att Vi finns till för att ge dig som är drabbad och dina anhöriga stöd samt för att informera om bröstcancer.
Till Hemsida

Celiakiföreningen i Kronobergs län

Vänd på kortet

Mer info om oss

Som medlem hos oss är det lättare att leva med din diagnos. Genom möten, kurser, studiebesök och andra aktiviteter får du del av andra medlemmars erfarenheter som kan höja din livskvalité
Till Hemsida

Demensföreningar Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Demensförbundet är idag Sveriges största organisation för personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom och deras anhöriga. Vi arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga.
Till Hemsida
DHR Logga

DHR Kronobergs län

Vänd på kortet

Mer info om oss

Vi är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Vårt mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång.
Till Hemsida

Diabetsföreningen Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Vi tycker att alla ska få leva ett långt och friskt liv med diabetes, fritt från orättvisor och fördomar. Genom att sprida kunskap och förståelse i Växjö med omnejd är vi en stark röst på lokal nivå.
Till Hemsida

Dyslexiföreningen region sydost

Vänd på kortet

Mer info om oss

Vi medverkar till att sprida kunskap och medvetenhet om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vi håller dig som arbetar inom området uppdaterad med aktuell information.
Till Hemsida
Dövas förening

Dövas Förening i Kronobers län

Vänd på kortet

Mer info om oss

SDR:s vision är teckenspråk för möjligheter utan gränser och ett hållbart samhälle. Vi arbetar för en hållbar framtid och ett samhälle där rätten till språk, kommunikation, utveckling och delaktighet säkerställs
Till Hemsida

Elöverkänsligas förening i Kronobergs län

Vänd på kortet

Mer info om oss

intresseorganisation för personer med EHS/ elöverkänslighet, d.v.s. personer som har skadats av mikrovågor, elektriska, magnetiska och/eller elektromagnetiska fält.
Till Hemsida

Epilepsiföreningen i Kronobergs län

Vänd på kortet

Mer info om oss

Du som har epilepsi, som är anhörig/kompis eller som exempelvis arbetar med personer med epilepsi kan bli medlem. Du blir en viktig del i vårt påverkansarbete för att förbättra vården och livssituationen för personer med epilepsi.
Till Hemsida

Föreningen Växjö Fibromyalgigrupp

Vänd på kortet

Mer info om oss

Människor med fibromyalgi har under lång tid mötts av misstro och okunnighet och det anser vi behöver förändras. Vi jobbar med att ge alla med sjukdomen fibromyalgi full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.
Till Hemsida

Förbundet Blödasjuka Sydöstra

Vänd på kortet

Mer info om oss

Som förbund arbetar vi för att ta tillvara blödarsjukas intressen i samhället och sprida kunskap om blödarsjuka. Vi vill verka för kvalificerad vård och behandling.
Till Hemsida

FUB Kronobergs län

Vänd på kortet

Mer info om oss

Att påverka beslutsfattare och andra berörda är centralt i FUB:s arbete för ett bättre liv och en bättre värld för FUB:s målgrupp. FUB samverkar med kommuner, regioner, riksdag och hos myndigheter inom olika samhällsområden.
Till Hemsida

Förbundet Sveriges Dövblinda Öst

Vänd på kortet

Mer info om oss

Den verkar för alla människors lika värde och att dövblinda i samhället ska ha samma rätt att vara delaktiga, självständiga och självbestämmande som alla andra. Föreningen arbetar också för att bryta den isolering som många dövblinda kan finna sig i.
Till Hemsida

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Förbundet arbetar för en effektiv rehabilitering och för att minimera konsekvenserna av skadorna. Det innebär att vi bevakar utredningar, skriver remissvar, deltar i olika arbets- och referensgrupper, uppvaktar politiker och beslutsfattare på centrala myndigheter.
Till Hemsida

Hjärtebarnsfonden Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Hjärtebarnsfonden arbetar oavbrutet för att ingen människa ska lida av ett medfött hjärtfel. Vi stöttar forskning och utveckling, hjälper drabbade och närstående, anordnar aktiviteter och för hjärtebarnens talan i samhällsdebatten.
Till Hemsida

Hörselskadades Riksförbund Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Till oss är du välkommen om du till exempel har nedsatt hörsel, cochlea-implantat, Menières sjukdom, tinnitus, är vuxendöv, förälder eller om du är ljudöverkänslig.
Till Hemsida

ILCO tarm- uro- och stomiförbundet kronobergs län

Vänd på kortet

Mer info om oss

ILCO:s primära målsättning är att bistå alla med sjukdomar eller funktionsförändringar i tarmar och/eller urinvägar. På förbundsnivå sker detta bland annat genom intressepolitiskt arbete, där vi verkar gentemot myndigheter och övriga samhällsaktörer för att nationellt förbättra situationen för våra målgrupper.
Till Hemsida

Neuro Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Neuroförbundet är en organisation för människor i Sverige som lever med neurologiska diagnoser eller symtom samt deras familj och anhöriga. Vi finns för att ge våra medlemmar information, stöd och framtidstro. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Utgångspunkten är att alla har rätt till ett värdigt liv.
Till Hemsida

Njurförbundet Småland

Vänd på kortet

Mer info om oss

Föreningens ändamål är att regionalt främja och tillvarata njursjukas intressen beträffande vård, behandling, rehabilitering och den sociala tryggheten i samhället samt att sprida upplysning och förståelse för de njursjukas problem. Att inom det regionala området företräda de njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.
Till Hemsida

Osteoporosförbundet Kronobergs län

Vänd på kortet

Mer info om oss

Osteoporosförbundet är en rikstäckande organisation för personer med osteoporos – benskörhet – och för deras anhöriga och andra som har anknytning eller engagemang för sjukdomen.
Till Hemsida

Parkinsonförbundet Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Vi informerar, stödjer forskning, uppmuntrar och hjälper dem som drabbats av sjukdomen. Förbundet arbetar med att förbättra förhållandena för personer med Parkinson, med parkinsonliknande sjukdomar, och deras anhöriga.
Till Hemsida

ProLiv Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 27 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer. Förbundet driver påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond - Prostatacancerfonden.
Till Hemsida

personskadeförbundet Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Vår vision är att alla ska ha tillgång till livets möjligheter och kunna delta i livet på lika villkor. En funktionsnedsättning ska aldrig få dik­tera intressen eller ambitioner. Oavsett hur omvälvande förändringen än är så finns det möjligheter.
Till Hemsida

Psoriasisförbundet Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för människor med psoriasis och psoriasisartrit samt personer som stödjer våra syften. Vi har ett övergripande mål, att alla med psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett bra liv
Till Hemsida

Riksförbundet HjärtLung Kronobergs län

Vänd på kortet

Mer info om oss

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största och äldsta patientorganisationer. Vi arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar ska kunna leva ett bra, rikt och friskare liv.
Till Hemsida

Reumatikerdistriktet Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Reumatikerförbundet arbetar outtröttligt för reumatikers rätt till ett bra liv och söker lösningen på reumatismens gåta. Det har vi gjort sedan 1945. Ingen annan organisation har lika stor kunskap om hur det är att leva med en reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen.
Till Hemsida

RSMH Kronobergs läns distrikt

Vänd på kortet

Mer info om oss

RSMH arbetar för att förändra samhällets syn på psykisk ohälsa. Vi vill även påverka hur vård och samhällsservice ser ut idag. Grunden för vårt opinionsarbete är att samhället måste förändras så att fler får möjlighet till återhämtning från psykisk ohälsa.
Till Hemsida

Rörelsehindrade barn och ungdomar i Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Vi arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder.
Till Hemsida

Stamningsförbundet Småland

Vänd på kortet

Mer info om oss

Vår uppgift är bl.a. att vara en kunskapsbank, finnas på den funktionshinderpolitiska agendan, informera om stamning och bedriva verksamhet för personer som stammar. Förbundet ordnar t.ex. läger och annan verksamhet för barn, föräldrar, ungdomar och vuxna.
Till Hemsida

strokeföreningen i kronobergs län

Vänd på kortet

Mer info om oss

Strokeförbundet är en ideell intresseorganisation som sprider kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symptom och konsekvenser.
Till Hemsida

Synskadades Riksförbund Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Synskadades Riksförbund (SRF) är en ideell intresseorganisation av och för synskadade. Vi vill skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.
Till Hemsida

SPES Kronobergs län

Vänd på kortet

Mer info om oss

Spes är en förkortning för Riksförbundet för SuicidPrevention Vi erbjuder stöd och hjälp till efterlevande
Till Hemsida

unga med synnedsättning syd

Vänd på kortet

Mer info om oss

US är en intressepolitisk organisation, av och för ungdomar med synnedsättning i åldrarna 10–31 år. Föreningens inriktning drivs och bestäms av medlemmarna själva. För att få bli medlem krävs att du har en så pass grav synnedsättning att du inte får ta körkort.
Till Hemsida

Synskadades Riksförbund Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Synskadades Riksförbund (SRF) är en ideell intresseorganisation av och för synskadade. Vi vill skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.
Till Hemsida

Demensföreningen Ljungby

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här

Demensföreningen i Växjö

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här

Demensföreningen i Älmhult

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här
DHR Logga

DHR ALVESTA

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här
DHR Logga

DHR Växjö

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här
DHR Logga

DHR Markaryd

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här
FUB kronobergs läns's logga

FUB LJUNGBY-SUNNERBO

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här
FUB kronobergs läns's logga

FUB TINGSRYD

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här
FUB Växjö's Logga

FUB VÄXJÖ

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här

HÖRSELSKADADES RIKSFÖRBUND Alvesta

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här

Hörselskadades Riksförbund Ljungby

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här

Hörselskadades Riksförbund Markaryd

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här

Hörselskadades Riksförbund Uppvidinge

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här

Hörselskadades riksförbund Växjö

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här

Riksförbundet HjärtLung Alvesta

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här

Riksförbundet HjärtLung Ljungby

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här

Riksförbundet HjärtLung Markaryd

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här

Riksförbundet HjärtLung Tingsryd

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här

Riksförbundet HjärtLung Växjö

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här

Riksförbundet Hjärtlung Älmhult

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här

Reumatikerföreningen Alvesta

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här

Reumatikerföreningen Ljungby

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här

Reumatikerföreningen Växjö

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här

Reumatikerföreningen Älmhult

Vänd på kortet

Mer info

Klicka här

Oss hittar du på Högsbyvägen 3B, Växjö !