Sammanfattning av remissen

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att uppdra till en särskild utredare att utifrån förslagen i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) stödja utformandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård, där statens och sjukvårdshuvudmännens arbete förstärker varandra och tillsammans ger förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje patientmöte (dir. 2018:95).

Funktionsrätt Sverige kommer att avge yttrande på denna remiss senast den 9 november och vill gärna ta emot synpunkter.

Synpunkter ska skickas till Roshan Tofighi senast den 19 oktober.

Ladda ner