Sammanfattning av remissen:

Regeringen beslutade den 20 juli 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för elever, såväl flickor som pojkar, att nå de kunskapskrav som minst ska nås.

Funktionsrätt Sverige  kommer att avge yttrande på denna remiss till Utbildningsdepartementet senast den 30 november 2020.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast måndagen den 9 november 2020.

Skicka synpunkter till: Monica Klasén McGrath

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.