Sammanfattning av remissen:

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att utreda frågan om skadestånd från det allmänna för skada som orsakats vid överträdelser av de grundläggande fri- och rättigheterna i 2 kap. regeringsformen.

Funktionsrätt Sverige kommer att avge yttrande på denna remiss till Justitiedepartementet senast den 14 december 2020.

De tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 13 november 2020.

Skicka synpunkter till: Mia Ahlgren

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Ladda ner: