Utbudet av gymnasial utbildning påverkar individers möjlighet till egen försörjning och möjlighet till ett aktivt deltagande i samhälls-livet. Tillgången till utbildning har stor betydelse för individer som tidigare haft svårigheter under sin skolgång.

Utredningen har fått i uppdrag att föreslå en regionalt baserad modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning, samt att se över ansvarsfördelningen mellan staten, kommunerna och andra aktörer. Syftet är att trygga den regionala och nationella kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet.

Funktionsrätt Sverige  kommer INTE att avge yttrande på denna remiss. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviseras den till alla medlemsförbund. Funktionsrätt Sverige tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

De förbund som vill lämna egna remissyttranden gör det direkt till Utbildningsdepartementet senast den 30 november 2020.

Om något förbund vill åta sig en samordnande roll och skriva ett remissyttrande i Funktionsrätt Sveriges namn, vänligen kontakta Mikael Klein; Intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige.