Våra föreningar

Afasiföreningen i Kronobergs län
Afasiförbundet i Sverige organiserar barn, unga och vuxna med afasi och språkstörning.


Astma- och Allergiföreningen i Kronobergs län
Astma- och Allergiförbundets främsta uppdrag är att påverka hela samhället så att det fungerar väl för människor med allergisjukdomar.


Attention Kronoberg
Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, både med och utan diagnos.


Autism & Aspergerföreningen Kronobergs län
Autism- och Aspergerförbundet i Sverige arbetar för att förbättra villkoren för personer med autism.


Blodsjukas förening i södra sjukvårdsregionen
Blodsjukas förening i Södra sjukvårdsregionen är en del av Blodcancerförbundet och vi finns till för dom som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, samt närstående och personal inom hematologi.


Bröstcancerföreningen Kronobergs län
Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer. Vi stödjer forskning och medlemmar.


Celiakiföreningen i Kronobergs län
Celiakiförbundet i Sverige är en intresseorganisation som företräder personer som har celiaki och-/eller laktosintolerans.


DHR Kronobergs läns distrikt
DHRs mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället där varje människa ses som en tillgång.


Diabetesförening Kronoberg
Diabetesföreningen tycker att alla ska få leva ett långt och friskt liv med diabetes, fritt från orättvisor och fördomar.


Dyslexiförbundet FMLS Kronoberg
Dyslexiförbundet är Sveriges största förbund för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter.


Dövas förening i Kronobergs län
Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, driver frågor, agerar kraftfullt och väcker opinion om våra mänskliga och demokratiska rättigheter.


Elöverkänsligas förening i Kronobergs län
Elöverkänsligas Riksförbund ar en intresseorganisation för dem som drabbats av elöverkänslighet, skadats av mikrovågor, elektriska, magnetiska och/eller elektromagnetiska fält.


Epilepsiföreningen i Kronobergs län
Svenska Epilepsiförbundet är en intresseorganisation för personer med epilepsi, deras anhöriga och personer som kommer i kontakt med epilepsi genom skolan, arbetet, sjukvården.


FUB Kronobergs län
FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.


Förbundet Blödarsjuka i Sverige Sydöstra RF – FBIS
Förbundet Blödarsjuka i Sverige är en rikstäckande organisation med tio regionföreningar för dem med blödarsjuka och deras närstående.


Föreningen Sveriges Dövblinda Öst
FSDB Öst är en regional intresseorganisation som består av personer med dövblindhet i Blekinge, Kalmar län, Kronobergs län och Östergötland.


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Kronoberg
Hjärnkrafts mål är att alla som skadas ska få mest gynnsamma rehabilitering för att få snabbast återställande av förlorad funktion, och att alla anhöriga ska få bästa möjliga stöd och information.


Hjärtebarnsföreningen Kronoberg
Hjärtebarnsfonden Kronoberg anordnar mindre och större aktiviteter för hjärtebarn, syskon, familjerna och för föräldrarna men vi har även aktiviteter där våra stödmedlemmar är hjärtligt välkomna.


HRF Kronoberg
HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.


ILCO Kronoberg
ILCO är till för dig som har en sjukdom eller missbildning i urinvägar eller tarmsystem.


Länsföreningen HjärtLung Kronoberg
HjärtLung Kronoberg är en patientförening för personer med hjärt- och kärlsjukdomar samt lungsjukdomar såsom KOL.


Mag- och tarmförbundet Kronoberg
Mag- och tarmföreningen i Kronoberg verkar för att personer med mag- och tarmsjukdomar ska kunna leva ett bra liv och få den hjälp och det stöd man behöver på grund av sin sjukdom.


Huvudvärksföreningen Kronoberg
Huvudvärksföreningen Kronoberg ger stöd och hjälp till personer som har migrän eller annan svår huvudvärk då personer med huvudvärk ofta uppfattar att de inte blir trodda eller tagna på allvar.


Neuro Kronoberg
Neuro är en oberoende organisation som ger information, stöd och en framtidstro för att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.


Njurföbundet Småland
Njurförbundet främjar njursjukas intressen beträffande vård, behandling, rehabilitering och den sociala tryggheten i samhället samt sprider upplysning och förståelse för de njursjukas problem.


Osteoporosföreningen Kronoberg
Osteoporosföreningen arbetar med att sprida information och kunskap om osteoporos till medlemmarna och till allmänheten t.ex. genom att anordna olika aktiviteter.


Parasport Småland
Parasportens mål är att funktionsnedsatta ska ha samma möjligheter som icke funktionsnedsatta till att idrotta på lika villkor.


Parkinson Kronoberg
Parkinson Kronoberg är en ideell länsorganisation med huvudsyfte att förbättra livsvillkoren för Parkinsondrabbade och deras anhöriga.


Personskadeförbundet RTP Kronoberg
Personskadeförbundet RTP bedriver påverkansarbete för att få ett tillgängligt samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad livslång rehabilitering och tillgång till assistans och rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt.


ProLiv Kronoberg
ProLiv Kronoberg verkar utifrån ett patient- och närståendeperspektiv för att stödja prostatacancerdrabbade män och deras närstående.


Psoriasisförbundet Kronobergs län
Psoriasisförbundet Kronoberg försöker se till att vården blir så bra och rättvis för alla Psoriasissjuka, vi ger gemenskap och inte minst information om sjukdomen eller rättare sagt sjukdomarna.


RBU Kronoberg
Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar i Kronoberg är en förening för familjer med barn och ungdomar med rörelsehinder och andra funktionshinder.


Reumatikerdistriktet Kronobergs län
Reumatikerförbundet arbetar för att människor som lever med reumatiska sjukdomar ska kunna leva ett bra och aktivt liv, och vi stöttar forskningen för att finna lösningen på reumatismens gåta.


RSMH Kronoberg
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är en medlemsorganisation där människor med erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga arbetar tillsammans för att värna sina rättigheter i samhället.


Smålands stammningsförening
Stamningsförbundet för ett funktionshinderpolitiskt arbete genom samarbete, skrivelser och uppvaktningar. Förbundet verkar även för att vara en kunskapsbank för alla som vill veta mer om stamning.


SRF Kronberg
Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation av synskadade som arbetar för alla människors lika värde och för att gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden.


Strokeföreningen i Kronobergs län
STROKE-Riksförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på stroke i vår verksamhet och vårt stöd till forskningen.


Unga med Synnedsättning Syd
Unga med synnedsättning är en intressepolitisk organisation, av och för ungdomar med synnedsättning i åldrarna 10–31 år.